2008     -         Cilt/Volume  28 ,                  Sayı/Number    2 ,              ISSN 1300-3615 İçindekiler / Contents

Karşıt Akışlı Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünün Performansına Tapa Açısı Etkisinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Modellenmesi  
Modeling of The Effects of Plug T ip Angle on The Performance of Counter-Flow Ranque–Hilsch Vortex Tubes Using Artificial Neural Networks
Kevser DİNCER, Şakir TAŞDEMİR, Şenol BAŞKAYA ve B. Zühtü UYSAL

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 1. Hydrodynamically and Thermally Fully Developed Flow
Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı; Kısım 1. Hidrodinamik ve Termal Olarak Tam Gelişmiş Akış
Mete AVCI ve Orhan AYDIN

Forced Convection Flow of Viscous Dissipative Power-Law Fluids in a Plane Duct; Part 2. Thermally Developing Flow          
Bir Düzlemsel Kanal İçerisindeki Viskoz Yayılımlı Power-Law Akışkanların Zorlanmış Taşınım Akışı Kısım 2. Termal Gelişen Akış
Mete AVCI ve Orhan AYDIN

Economical and Environmental Analyses of Thermal Insulation Thickness in Buildings   
Yapılarda Isı Yalıtım Kalınlığının Ekonomik ve Çevresel Analizi
Abdullah YILDIZ, Gökhan GÜRLEK, Mehmet ERKEK ve Necdet ÖZBALTA

Isıl Plazma ile Küresel Toz Metalurjisi Malzemelerinin Üretiminin Teorik Olarak İncelenmesi   
Theoretical Investigation of Production of Spherical Material Powders Via Thermal Plasma
Umit KESKİN ve Ö. Ercan ATAER

Kurutma Havası Sıcaklığının Kızılcığın Kuruma Süresi ve Sorpsiyon Eğrisine Etkisinin Deneysel İncelenmesi       
Experimental Investigation of Effect Drying Air Temperature on Drying Time and  Sorption Isotherms of Cornelian Cherry Fruits
Ahmet KAYA ve Orhan AYDIN

Boru İçi Akışlarda Türbülatörlerin Isı Transferine Olan Etkisinin Sayısal İncelenmesi   
Numerical Investigation of Effect of Turbulator on Heat Transfer in Pipe Flows
Nafiz KAHRAMAN,  Ufuk SEKMEN, Bilge ÇEPER ve S. Orhan AKANSU

Düşey Halkasal Bir Boruda Salınımlı Akışta Isı Geçişinin Deneysel İncelenmesi   
Experimental Investigation of Heat Transfer for Oscillating Flow in a Vertical Annular Pipe
Ünal AKDAĞ

Yarı-Elipsoid Bir Engel Etrafındaki Akışın Deneysel ve Teorik İncelenmesi   
Experimental and Numerical Invetigation of Flow Around a Semi-Ellipsoid Abstacle
Yücel ÖZMEN ve Ertan BAYDAR

Başvuru
Yazım Kılavuzu