2010     -         Cilt/Volume  30 ,                  Sayı/Number    1 ,              ISSN 1300-3615 İçindekiler / Contents
Acı Kaybımız

Türkiye’nin Güney, Güneybatı ve Batı Bölgelerindeki Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Wind Energy Density in the Southern, Southwestern and Western Region of Turkey
Mehmet BİLGİLİ, Beşir ŞAHİN ve Erdoğan ŞİMŞEK


İki Bölgeli Ara-Isıtmalı Termal Güç Sisteminin Yük-Frekans Kontrolü için Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Tabanlı Pi-Kontrolör 
Particle Swarm Optimization Based Pi-Controller Design to Load-Frequency Control of a Two Area Reheat Thermal Power System
Haluk GÖZDE, M.Cengiz TAPLAMACIOĞLU, İlhan KOCAARSLAN ve M.Akif ŞENO
L

Eğik Kare Kapalı Bir Bölge İçindeki Su Bazlı Nanoakışkanların Doğal Taşınımla Isı Transferi
Heat Transfer of Water-Based Nanofluids with Natural Convection in a Inclined Square Enclosure
Elif BÜYÜK ÖĞÜT


Yer Yüzey Sıcaklığının Becker ve Li–1990 Algoritmasına Bağlı Hesaplanması
Calculation Land Surface Temperature Depening on Becker and Li–1990 Algorithm
Mehmet ŞAHİN ve Hacı Mustafa KANDIRMAZ


Hidrojen-Metan Karışım Yanmasında Yanma Model Sabitinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Combustion Model Constant in Combustion of Hydrogen-Methane Mixture
İlker YILMAZ ve Mustafa İLBAŞ


Kuru Tip Çimento Üretiminde Farin Değirmeninin Termoekonomik Analizi
Thermoeconomic Analysis of Farine Mill in Dry Type Cement Production
Ziya SÖĞÜT, Zuhal OKTAY, Hikmet KARAKOÇ ve Yılmaz YÖRÜ


CO2 Soğutucu Akışkanlı Isı Pompalarında Soğutucu Akışkan Çıkış Sıcaklığının Ekserji Verimine Etkisi
The Effect of Refrigerant Outlet Temperature for Exergy Efficiency of Heat Pumps Using CO2
Arif Emre ÖZGÜR ve Hilmi Cenk BAYRAKÇ
I

Elmas Kanat Modelinde Oluşan Girdap Çökmesine Sapma Açısının Etkisi
Effect of Yaw Angle on The Formation of Vortex Breakdown Over the Diamond Wing
Sedat YAYLA, Çetin CANPOLAT, Beşir ŞAHİN ve Hüseyin AKILLI


Çarpan Dairesel Bir Jette Çarpma Bölgesi Türbülans Şiddetinin Isı Transferine Etkisi 
Effects of Stagnation Region Turbulence of an Impinging Jet on Heat Transfer
Nevin ÇELİK  ve Haydar EREN


Natural Convection in a Triangular Cross Section Roof under Daylight Conditions 
Gündüz Şartlarında Üçgen Kesitli Çatıda Doğal Taşınım
Haydar KÜÇÜK and Hasan GEDİKLİ


Güneş Enerjisi Destekli, Isı Pompalı Kırmızıbiber Kurutucusunun Tasarımı, İmalatı Ve Performans Deneyleri
Designing, Manufacturing and Performance Experiments of  Heat Pump Red Pepper Dryer Assisted Solar Energy
Mustafa AKTAŞ, İlhan CEYLAN, Hikmet DOĞAN ve Zülfikar AKTEKELİ


Ege Bölgesindeki Toprak Sıcaklıklarının Yapay Sinir Ağları Yöntemi İle Belirlenmesi
Determination of the Soil Temperatures in Aegean Region by Artificial Neural Network Method
Mehmet BİLGİLİ, Erdoğan ŞİMŞEK ve Beşir ŞAHİN

Başvuru         Yazım Kılavuzu