İçindekiler / Contents

Ice Thickness Measurement Method for Thermal Energy Storage Unit
Isıl Enerji Depolama Ünitesi İçin Buz Kalınlığı Ölçüm Yöntemi
Mehmet Akif EZAN, Levent ÇETİN, Aytunç EREK


Experimental Investigation of Refrigerant Charge Effects on Mobile Air Conditioning System Performance    
Soğutucu Akışkan Miktarının Otomotiv AC Sistemi Performansına Etkisinin Deneysel Araştırılması
Kemal ATİK,  Abdurrazzak AKTAŞ


Exergetic Optimization of Distillation Sequences using a Genetic Based Algorithm    
Destilasyon Dizilerinin Genetik Tabanlı Bir Algoritma ile Ekserjetik Optimizasyonu
Yavuz ÖZÇELİK


Experimental Measurements and Computational Modeling for the Spray Cooling of a Steel Plate near the Leidenfrost Temperature
Leıdenfrost Sıcaklığındaki Bir Çelik Plakanın  Sprey ile Soğutulmasının Deneysel Ölçümü ve Sayısal Modellenmesi
Cemil YİĞİT, Nedim SÖZBİR, S. C. YAO, Hasan Rıza GÜVEN, Roy J. ISSA


A New High-Fidelity Transient Aerothermal Model for Real-Time Simulations of the T700 Helicopter Turboshaft Engine   
T700 Helikopter Turboşaft Motoru Gerçek-Zamanlı Simülasyonları İçin Yeni Bir Yüksek Sadakat Seviyeli Zaman-Bağıl Aerotermal Model
Oğuz Uzol


Yüksek Basınçlı Döküm Prosesinde Kalıp Sıcaklığına Bağlı Olarak Döküm-Kalıp Ara yüzeyinde Oluşan Termal Temas Direncinin Belirlenmesi
Determination of the Thermal Contact Resistance in the Casting-Mould Interface during High Pressure Die-Casting Process Depending on Mould Temperature
Osman İPEK, Murat KORU


Experimental Design and Regression Analysis for Performance of a Chiller System   
Bir Su Soğutma Grubunun Performansı İçin Deneysel Tasarım ve Regresyon Analizi
Orhan EKREN, Banu Y. EKREN


Performance Analysis of the External Wall Thermal Insulation Systems Applied in Residences
Konutlarda Uygulanan Dış Duvar Isı Yalıtım Sistemlerinin Performans Analizi
Neşe DİKMEN


Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels
Faklı Gözeneklilik Oranlarındaki Atmosferik Plazma Spray Zirkonyanın Isı İletim Katsayısının  Nümerik Modellemesi
Özge ALTUN, Y. Erhan BOKE, Soner ALANYALI


The Investigation of Increasing of the Efficiency in the Power Plant with Gas-Solid Fuels by Exergy Analysis
Gaz-Katı Yakıtlı Güç Santralinde Verim Artışının Ekserji Analizi Kullanılarak İncelenmesi
Zafer ŞAHİN, Mehmet KOPAÇ, N. Özgür AYDIN


Akış Kontrol Çubuğu İle Kare Kesitli Bir Küt Cisim Etrafındaki Akış Kontrolünde Hücum Açısının Girdap Kopma Olayına Etkisi
The Effect of Attack Angle to Vortex Shedding Phenomenon of Flow Around a Square Prism with a Flow Control Rod
Yahya Erkan AKANSU, Mehmet,  Erhan FIRAT


Analysis of the Thermal Efficiency and Cyclic Variations in a SI Engine under Lean Combustion Conditions
Fakir Yanma Şartları Altında Buji Ateşlemeli Bir Motorda Termal Verim ve Çevrimsel Farkların Analizi
Mehmet Akif CEVİZ, İlhan Volkan ÖNER, Ferhat KAYA, Tevhit Karacalı

Başvuru        Yazım Klavuuzu
2011     -         Cilt/Volume  31 ,                  Sayı/Number   1 ,              ISSN 1300-3615