İçindekiler / Contents

Mikroborularda Tek Fazlı Laminer Su Akışında Viskoz Isınma Etkisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi    
Investigation of the Viscous Heating Effect at Single-Phase Laminer Water Flow in Microtubes
Nezaket PARLAK, Mesut GÜR, Tahsin ENGİN, Hasan KÜÇÜK

Three-Dimensional Numerical Analysis of Forced Convection Flow And Heat Transfer in a Curved Square Duct                                                   
Bir Eğrisel Kare Kanal İçerisindeki Zorlanmış Konveksiyon Akış ve Isı Transferinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi
Nevzat ONUR, Oğuz TURGUT, Kamil ARSLAN


Investigation of Applicability of Ashrae Clear-Sky Model to Izmir, Turkey               
İzmir İline Ashrae Açık Gün Modelinin Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi
Abdullah YILDIZ


Comparison of Superheating Effect of Water As a Refrigerant with the Other Refrigerants           
Su’yun Soğutucu Akışkan Olarak Aşırı Isıtma Etkisinin Diğer Akışkanlarla Kıyaslanması
Ali KILIÇARSLAN, İrfan KURTBAŞ


Second Law and Sensitivity Analysis of a Combined Cycle Power Plant in Turkey                       
Türkiye’deki Bir Kombine Güç Çevrimi Santralinin İkinci Yasa ve Duyarlılık Analizleri
Mustafa Zeki YILMAZOĞLU Ehsan AMIRABEDIN


Rüzgar Türbinleri İçin Düşük Hücum Açılarında Farklı Kanat Profillerinin Performans Analizi               
Performance Analysis of Different Airfoils for Wind Turbine Blades at Low Angles of Attack
K.Melih GÜLEREN, Sinan DEMİR


Motor Alevi Gelişiminde Türbülans Parametreleri ve Basınç Değişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   
The Investigation of the Correlation between Turbulent Parameters and Pressure Variations during Engine Flame Development
Dinçer BURAN,  Hasan Basri SANDAL


Heat and Mass Transfer from a Horizontal Slender Cylinder with a Magnetic Field Effect       
Yatay İnce Bir Silindir Üzerinden Olan Isı ve Kütle Transferine Manyetik Alanın Etkisi
Ahmet KAYA


Mathematical Modeling and Simulation of the Preheating Zone of a Tunnel Kiln                       
Tünel Fırın Ön Isıtma Bölgesinin Matematiksel Modeli ve Simülasyonu
Ebru MANÇUHAN, Kurtul KÜÇÜKADA, Emre ALPMAN


İkiz-Silindirik Oluk Tipli Güneş Enerjisi Yoğunlaştırıcısında Kızgın Su Üretiminin Deneysel ve Teorik İncelenmesi                                              
The Experimental and Theoritical Investigation on of Superheated Water in Twin-Cylindrical Solar Parabolic Collectors
Cuma ÇETİNER,  Fethi HALICI,  Hamit ÇAÇUR

The Effect of Different İndoor Air Velocities and Temperatures on Thermal Comfort                 
Farklı İç Hava Hızlarının ve Sıcaklıklarının Isıl Konfor Üzerine Etkisi
Nurullah ARSLANOĞLU, Abdulvahap YİĞİT


The Usage of Hydrogen for improving Emissions and Fuel Consumption in a Small Gasoline Engine            
Düşük Güçlü Benzinli Motorda Emisyonları Ve Yakıt Tüketimini İyileştirmek İçin Hidrojen Kullanımı
Murat KOSAR, Bulent OZDALYAN, M. Bahattin CELIK


The Effect of Fin Pitch on Heat Transfer and Fluid Flow Characteristics in the Entrance Regionof a Finned Concentric Passage                                 
Kanatçık Adımının Kanatçıklı Konsantrik Pasajın Giriş Bölgesindeki Akış ve Isı Transferi Karakteristiklerine Etkisi
Kemal KUVVET,  Tahir YAVUZ


Başvuru        Yazım Klavuuzu
2011     -         Cilt/Volume  31 ,                  Sayı/Number   2 ,              ISSN 1300-3615