İçindekiler / Contents

Adomian Decomposition Method for Heat Conduction in an Annular Fin of Hyperbolic Profile with Temperature Dependent Thermal Conductivity
Adomıan Ayrıştırma Metodu İle Isıl İletkenliği Sıcaklıkla Değişen Hiperbolik Profilli Dairesel Kanatta Isı İletimi
İshak Gökhan AKSOY


Biyogaz Beslemeli Gaz Motorlu Bir Kojenerasyon Sisteminin Termoekonomik Analizi
Thermoeconomic Analysis of a Biogas Engine Powered Cogeneration System
Ayşegül ABUŞOĞLU, Sinan DEMİR ve Mehmet KANOĞLU

 
Effects of Horizontal / Vertical Fin Tip Gaps on Microchannel Heat Sinks Performancein Electronic Cooling
Elektronik Soğutmada Yatay/Düşey Kanatçık Tepe Açıklığının Mikrokanal Isı Kuyusu Performansına Etkileri
H. J. Tony TAN ve M.Z. ABDULLAH


Comparative Investigation the Use of Methanol and Methyl Tertiary Butyl Ether in Gasoline on Engine Performance, CO Emissions and Fuel Cost
Benzine Metanol ve Mtbe Katılmasının Motor Performansına, CO Emisyonuna ve Yakıt Fiyatına Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
İsmet SEZER ve Atilla BİLGİN


Optimum Thermal Insulation Thicknesses and Payback Periods for Building Walls in Turkey
Türkiye’de Bina Duvarları İçin Optımum Isıl Yalıtım Kalınlıkları ve Geri Ödeme Süreleri
Ömer KAYNAKL
I

Buji Ateşlemeli Bir Motorda Performans ve Emisyon Değerlerinin Yapay Sinir Ağlari İle Tahmin Edilmesi
Prediction of Performance and Emission Parameters of an SI Engine by Using Artificıal Neural Networks
Kemal ATİK, Nafiz KAHRAMAN ve Bilge ALBAYRAK ÇEPER


A Numerical Investigation on Confined Impinging Array of Air Jets
Sınırlandırılmış Çarpan Hava Jeti Dizisinin Sayısal İncelenmesi
Yücel ÖZMEN ve Ertan BAYDAR


Heat Transfer Analysis from Rotating Porous Plate with Temperature-Dependent Thermal Conductivity
Isı İletim Katsayısı Sıcaklığa Bağlı Dönen Gözenekli Levhadan Isı Transferinin Analizi
Mohsen TORABİ ve Hessameddin YAGHOOBİ


Diesel Engine Emissions Improvements by the Use of Sun Flower Methyl Ester / Diesel Blends
Ayçiçek Yağı Metil Esteri Dizel Karışımları Kullanılarak Dizel Motor Emisyonlarının İyileştirilmesi
Cenk SAYIN


CFD and Experimental Analysis on Thermal Performance of Exhaust System of a Spark Ignition Engine
Bir Buji Ateşlemeli Motorun Egzoz Sisteminin Termal Performasının CFD ve Deneysel Analizi
Mesut DURAT, Zekeriya PARLAK, Murat KAPSIZ, Adnan PARLAK ve Ferit FIÇICI


Heat Transfer Analysis of Thermal Barrier Coatings on a Metal Substrate
Metal Bir Ana Malzeme Üzerindeki Termal Bariyer Kaplamanın Isı Transfer Analizi
Ozge ALTUN ve Y. Erhan BOKE


Düşük Sıcaklıkta Isı Kaynağı Kullanan Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Termoekonomik Optimizasyonu
Thermoeconomic Optimization of an Absorption System using Heat Source at Relatively Low Temperature
Erdal YILDIRIM ve Bülent YEŞİLATA


Experimental Assesment of Refrigeration System Characteristics with Scroll Compressor
Sarmal Kompresörlü Bir Soğutma Sistemi Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Orhan ERKEN ve Serhan KÜÇÜK


Determination of Transition Onset in Laminar Pulsatile Pipe Flows
Laminar Darbeli Boru Akışlarında Geçiş Başlangıcının Belirlenmes
i
Emrah ÖZAHİ ve Melda Özdinç ÇARPINLIOĞLU


Measurement of Solar Radiation in Ankara, Turkey
Türkiye’nin Ankara İlinde Yapılan Güneş Işınımı Ölçümleri
Ahmet ÇAĞLAR, Cemil YAMALI, Derek K. BAKER ve Bilgin KAFTANOĞLU


Thermohydraulic Analysis of Concentric Annular Tube Having Narrow Gap
Dar Aralıklı Eş Eksenli Halka Kesitli Borunun Termohidrolik Analizi
Nihal UGURLUBİLEK ve I. Yalcın URALCAN


Başvuru        Yazım Klavuuzu

2013     -         Cilt/Volume  33 ,                  Sayı/Number   2 ,              ISSN 1300-3615